Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 28.05.2018 12:42:39 

Matematika

Úvod
 
 
 STRÁNKY PREDMETU MATEMATIKA CZŠ SV. MÁRIE GORETTI V PIEŠŤANOCH
 
 

Slávni matematici a ich výroky

Archimedes zo Syrakúz (asi 287 - 212 pred n. l.) - grécky matematik a fyzik, učenec, vynálezca a konštruktér. 
 • "Heuréka!" – našiel som to (ako určiť hustotu telies ponorených do kvapaliny),
 • "Dajte mi pevný bod a pohnem Zemou." – viera v možnosti jeho mechanizmov,
 • "Nedotýkaj sa mojich kruhov."  –  vyslovil pred tým, ako ho zavraždil rímsky vojak.
Euklides z Alexandrie (asi 340 - 287 pred n. l.) - grécky geometer, vytvoril učebnicu matematiky (Základy), ktorá sa využívala dlhšie ako 2 000 rokov.
 • "Ani pre kráľov neexistuje ku geometrii zvláštna cesta..."
 • "Ak chceš objaviť to, čo nikto nevidí a nevie, musíš klásť múdre otázky."
Pytagoras zo Samu (asi 570 - 496 pred n. l.) - grécky filizof a matematik.
 • "Najkratšie odpovede – áno a nie – vyžadujú najdlhšie rozmýšľanie."
 • "Mlč, alebo povedz niečo, čo je lepšie ako mlčať."
 • "Boh dal človeku dve ruky, aby ho neobťažoval s každou maličkosťou."
 • "Úlohou výchovy je prebudiť v človeku génia..."
 • "Rob veľké veci bez sľubov..."   
Táles z Milétu (asi 624 - 547 pred n. l.) - obchodník, cestovateľ, grécky filozof, fyzik, matematik a astronóm. 
 • "Nerobme to, čo odsudzujeme u druhých..."
 • "Neber od otca, čo je zlé..."
 • "Smutná je nečinnosť, škodlivá nemiernosť, obťažná nevzdelanosť..."
 • "Nebohatni nesprávnym spôsobom..."
 • "Nestačí mať čisté ruky, treba mať ducha čistého..."
 • "Najťažšia vec – poznať sám seba. Najľahšia vec – radiť druhým." 
  Johannes Müller - Regiomontanus (1436 - 1476) - nemecký matematik a astronóm, trigonometriu uviedol ako samostatnú matematickú disciplínu.
 • "I keď iní chcú riešiť svoje problémy vojnami, my chceme zápasiť inými prostriedkami, nie v bitkách, ale pomocou vydávania kníh. Treba, aby našimi zbraňami neboli vrhačské stroje, bodáky a baranidlá na búranie pevností, ale prístroje obrovské a vhodné na pozorovanie hviezd."

René Descartes (1596 - 1650) - francúzsky filozof, matematik a prírodovedec.

 • "Myslím, teda som." - jeho najznámejší výrok,
 • "Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha."
 • "Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby."  
Jean Baptiste Fourier (1768 - 1830) - francúzsky matematik a fyzik.
 • "Hlboké štúdium prírody je najplodnejším prameňom matematických objavov." - jeho celoživotné presvedčenie,
 • "Matematika je ako sila ľudského ducha povolaná nahradiť nám nedokonalosť zmyslov i krátky čas nášho života."
Michail Vasilievič Ostrogradskij (1801 - 1862) - ruský matematik.
 • "Mnohí sa domnievajú, že matematika je veda suchá, nudná, pozostávajúca iba z umenia počítať. To je nezmysel. Čísla v matematike hrajú nepatrnú, až poslednú úlohu. Matematika je vyššou filozofickou vedou, vedou veľkých básnikov...“
 • "Veľa z matematiky nezostane v pamäti, ale keď matematický poznatok pochopíš, tak v prípade potreby si ľahko spomenieš na zabudnuté.“
Jozef Maximilián Petzval (1807 - 1891) - najvýznamnejší vedec zo Slovenska v 19. storočí, matematik, fyzik, konštruktér objektívov, zaslúžil sa o rozvoj modernej fotografickej techniky.
 • "Osud optických prístrojov je celkom v rukách ľudí, na ktorých nemo s dôverou hľadia svojimi veľkými čírymi očami a nič nehovoria."
 • "Podmanil som si svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte príliš veľa tmy."
Georg Cantor (1845 - 1918) - nemecký matematik, tvorca teórie množín.
 
Henri Poincaré (1854 - 1912) - francúzsky matematik, teoretický fyzik, ovplyvnil teóriu diferenciálnych rovníc, matematickú fyziku, teóriu pravdepodobnosti, sformoval ideu princípu relativity, zaoberal sa stabilitou dráh planét, optikou, vedením tepla, elektromagnetizmom, hydrodynamikou...
 • "Vedec neštuduje prírodu preto, že by to bolo pre neho užitočné, študuje preto, že mu to prináša potešenie, a potešenie mu to prináša preto, že príroda je nádherná. Keby nebola nádherná, nestálo by za to vedieť a keby nestálo za to vedieť, nestálo by za to žiť."
 • "Veda sa robí z faktov ako dom z tehál, no hromada faktov ešte nie je vedou, tak ako hromada tehál nie je domom."
 • "O všetkom pochybovať alebo všetkému veriť, to sú dva postoje rovnako pohodlné, lebo jedno aj druhé nás oslobodzuje od rozmýšľania."
 • "Logikou sa dokazuje, intuíciou sa vynachádza."
 • "Nech je predstavivosť človeka akákoľvek, príroda je tisíckrát bohatšia. "
Norbert Wiener (1894 - 1964) - vedec, položil teoretické základy kybernetiky. 
 • "Keď používame „rozumové prístroje“, musíme my sami prejaviť ešte viac rozumu a viac schopností, ako sme prejavili predtým, kým sme ich nepoužívali. Ak požadujeme „um“ od stroja, musíme od seba samých žiadať ešte viac rozumu."
 • "Dajte človeku, čo je ľudské, a počítaču, čo je strojové."
 • "Samočinný počítač má práve takú hodnotu, akú kvalitu má človek, ktorý ho používa."
  Viac tu: https://preweb.webnode.sk/html-kody/akvarium-na-web/
TOPlist